menu close
39
ggzfriesland.nl

Waarom? Omdat werken bij de Forensische Psychiatrie elke dag anders is. Binnen GGZ Friesland kent de Forensische Psychiatrie een breed scala aan behandelmogelijkheden. Vanuit jarenlange ervaring hebben onze behandelaars doelgerichte en wetenschappelijk ondersteunde methoden ontwikkeld. Problemen met betrekking tot delictgedrag bij huiselijk geweld, agressie en zeden en ander soort delictgedrag vallen allemaal onder de mogelijkheid tot een behandeling. Vaak zijn patiënten ook in aanraking geweest met justitie. Ambulant is er een verdeling tussen de Polikliniek Forensische Psychiatrie en een Forensisch FACT team. Daarnaast is er en nauwe samenwerkingen met de Forensische HerstelSetting in Leeuwarden en de Forensisch Psychiatrische Afdeling in Franeker. Benieuwd wat deze teams allemaal doen binnen GGZ Friesland en zie je jezelf al helemaal bij ons werken? Lees gauw verder!

Polikliniek Forensische Psychiatrie

Op de Polikliniek Forensische Psychiatrie krijgen patiënten een ambulante behandeling. De helft daarvan komt binnen met een behandelverplichting, waarbij de rechter heeft aangegeven dat de persoon in kwestie in behandeling moet. De andere helft komt vrijwillig in behandeling op de polikliniek. Ze denken dan zelf dat er een risico bij hen is op strafbaar gedrag en willen daarom in behandeling om dit te voorkomen. De problematiek op de afdeling is heel divers. Er is kans op stafbaar gedrag, dus bijvoorbeeld wanneer men diefstal pleegt, geweld gebruikt of schuldig is aan zedenproblematiek. Daarnaast hebben ze soms ook psychiatrische klachten en/of problemen op het gebied van financiën, verslaving en werk en inkomen. Op de poli worden de patiënten ook hiermee geholpen, dat gebeurt zowel in groepen als individueel. Collega's uit andere zorgprogramma's kunnen eventueel flexmodules aanvragen, waarbij de patiënt niet in behandeling is bij ons maar wel een bepaalde module kan volgen.

Vanuit jarenlange ervaring hebben onze behandelaars doelgerichte en wetenschappelijk ondersteunde methoden ontwikkeld.

Forensisch Psychiatrische Afdeling

Het team van de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Franeker heeft dezelfde doelgroep als de andere forensische afdelingen: mensen die door (dreigend) delictgedrag in aanraking zijn of dreigen te komen met politie en justitie én psychiatrische klachten hebben. Daarnaast kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis, een verstandelijke beperking, een verslaving of gedragsstoornissen en hebben ze doorgaans problemen op het gebied van financiën, sociale relaties, werk en inkomen en huisvesting.

De behandeling is vaak een verplicht onderdeel van een (voorwaardelijke) straf. Patiënten worden opgenomen, dus ook hier verblijven ze ’s nachts. De FPA is een gesloten afdeling, dus patiënten mogen niet zomaar naar buiten. De behandelaar, reclassering en/of gevangenis stellen in overleg vast wanneer een patiënt vrijheden buiten de afdeling krijgt.

De FPA helpt patiënten om weer grip te krijgen op hun leven. Ze leren beter omgaan met hun klachten. Er is ook aandacht voor praktische zaken als financiën, dagbesteding en sociale contacten. Op de FPA staat 24 uur per dag een verpleegkundig team klaar voor de patiënten, dat voor een goede dagstructuur zorgt.

Wij willen de psychiatrie gewoner maken en de drempels om hulp te zoeken wegnemen.