menu close
38
ggzfriesland.nl
Agnes De Groot Psychiater
Voorzitter Raad van Bestuur
WO
Locatie Friesland
Sluitingsdatum: 11 oktober 2022
Geplaatst op: 12 september 2022
Logo organisatie

GGZ Friesland is een toonaangevende en dynamische organisatie. Zij biedt moderne, hoogwaardige ggz-expertise in de hele provincie Friesland voor alle leeftijdsgroepen, handelt naar nieuwe inzichten en is ontwikkelingsgericht. GGZ Friesland richt zich daarbij op die mensen die door hun psychiatrische aandoening op meerdere levensterreinen beperkingen ervaren. De professionals van GGZ Friesland bieden ruimte voor het eigen verhaal en de eigen kracht van de patiënt.

Bijzonderheden GGZ Friesland

 • De missie van GGZ Friesland gaat uit van de veerkracht van patiënten, hun naasten en de medewerkers van GGZ Friesland: samen werk maken van herstel. De organisatie is er voor iedereen met ernstige psychiatrische aandoeningen en biedt hulp bij een breed scala aan stoornissen. Kernwaarden van de organisatie zijn bekwaam, betrokken en bevlogen.
 • GGZ Friesland heeft verschillende merken: Kinnik (jeugd), MindUp (woonbegeleiding en dagbesteding) en Van Andel Ouderenpsychiatrie. Dit naast de zorgonderdelen die regionaal ambulante behandeling bieden aan (jong-) volwassenen, mensen met een forensische titel en aan mensen in acute crisis. Klinische voorzieningen variëren tussen HIC-opnameklinieken en langdurige verblijfssettingen.
 • Jaarlijks behandelt GGZ Friesland ca. 12.000 cliënten. De personeelsbezetting is ruim 1.500 fte. De totale omzet is ca. € 155 miljoen. GGZ Friesland ervaart op dit moment, net als de gehele ggz, de uitdaging om financieel gezond te blijven met een nieuw financieringssysteem en dalende tarieven, waarbij zij graag haar gestelde bouwambities zou willen effectueren. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in innovatie en zorgtechnologie.
 • GGZ Friesland ontwikkelt zich naar een High Performance Organization (HPO) waarbij de kwaliteit van alle lagen van management én medewerkers centraal staat, net als continue verbetering en vernieuwing. “Zelf aan zet” is een credo dat breed wordt omarmd en dat leidend is bij alle domeinen als behandeling, samenwerking, ontwikkeling etc. Daarnaast zijn openheid, discipline en actiegerichtheid maatgevende begrippen.
 • GGZ Friesland is enig aandeelhouder van twee B.V.‘s: Synaeda PMC BV en CAGGB BV. Hier wordt de meer planbare psychiatrische zorg verleend aan volwassen en bij CAGGB ook aan kinderen en jeugd. Er zijn samenwerkingsverbanden met diverse organisaties. Op deze manier draagt GGZ Friesland bij aan een gezonde Fryske Mienskip.

Organisatiestructuur

 • Er is een Raad van Toezicht met zeven zetels, waarvan er thans zes bezet zijn. De leden van de Raad van Toezicht vormen ook de Raden van Commissarissen van de twee B.V.’s.
 • De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden. De voorzitter met een bedrijfsmatig profiel en het lid met een zorginhoudelijk profiel. Beide leden opereren collegiaal en zijn gezamenlijk integraal eindverantwoordelijk voor het beleid en de resultaten binnen GGZ Friesland.
 • De teams van GGZ Friesland worden aangestuurd door het directieteam. Iedere divisie heeft twee directeuren, namelijk een algemeen directeur en een directeur behandelzaken.
 • Ook de directeuren en managers van de ondersteunende disciplines (ICT, marketing, communicatie, financiën, servicebedrijf en bouw, HR) maken deel uit van het directieteam.
 • Met de medezeggenschapsraden wordt intensief samengewerkt. De medezeggenschapsraden stellen zich proactief op en worden tijdig meegenomen bij beleidsontwikkelingen. Dit geldt ook voor de specialistische staven die nog deels in oprichting zijn.

Meer informatie is te vinden op www.ggzfriesland.nl

Voorzitter Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht van GGZ Friesland komt graag in contact met een kandidaat voor de positie van voorzitter Raad van Bestuur, die samen met zijn/haar collega in de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de algemene leiding en de continuïteit van GGZ Friesland. De beoogde voorzitter zal qualitate qua tevens bestuurder zijn van Synaeda PMC BV en CAGGB BV.

Portefeuilleverdeling

 • De tweehoofdige Raad van Bestuur streeft een evenwichtige taakverdeling na tussen primair proces, bedrijfsvoering en strategische vraagstukken, waarbij de bestuurders gezamenlijk de zorgorganisatie aansturen. De portefeuilles worden in overleg verdeeld.

Samenwerking & verbinding

 • De bestuurders zijn zowel in ervaring als expertise complementair aan elkaar, vullen elkaar aan, houden elkaar scherp en geven elkaar feedback. De bestuurders maken zich sterk voor teamwork op elk niveau in de organisatie en dragen uit dat zij net als de medewerkers een deel zijn van een groter geheel.
 • De bestuurders werken optimaal samen met het directieteam, de professionals en de medezeggenschap. Zij ondersteunen alle professionals om hun werk voor de cliënt zo goed mogelijk te kunnen doen en leggen daarbij de focus op meer eigenaarschap en lokale regie.
 • De bestuurders zijn sterk gericht op het versterken van de interne samenhang en het verder bouwen aan de alliantiestrategie.

Opdracht / prioriteiten voor de komende jaren

 • Geeft samen met de collegabestuurder verder vorm aan het gesprek over strategische keuzes voor de komende jaren. Gelet op de krimpende budgetten voor de ggz zullen deze keuzes mede gericht moeten zijn op het afslanken van de organisatie en daarmee zullen ook keuzes op het terrein van de zorg moeten worden gemaakt. High Performance Organization en Herstel Ondersteunende Zorg zijn hierbij belangrijke pijlers. Voert voortvarend de keuzes door die zijn gemaakt om de organisatie in de breedte toekomstbestendig te maken en deze op onderdelen aan te scherpen.
 • Maakt met de collegabestuurder een analyse van het besturingsmodel en implementeert mogelijke aanpassingen in samenspraak met de directies en de managers.
 • Geeft sturing aan het leiderschapstraject voor het directieteam en draagt bij aan een duidelijke verantwoordelijkheidsstructuur, stuurt hierbij op optimale betrokkenheid en verbinding binnen het directieteam.
 • Brengt de ingezette organisatietransitie naar regioteams tot afronding; centraal hierin staat herstelondersteunende zorg en behandeling, dichtbij de patiënt en passend bij de levensfase.
 • Geeft sturing aan de uitdagingen op het gebied van financiën, zorginkoop, en de verdere implementatie van het zorgprestatiemodel. Onderhoudt de zakelijke relaties met financiers en contractpartijen.
 • Is verantwoordelijk voor het strategisch huisvestings- en vastgoedbeleid en voor de besluitvorming en follow up van een aantal op stapel staande grote vastgoedprojecten (renovatie en nieuwbouw).
 • Draagt zorg voor de verdere implementatie van een nieuw back-end ICT-systeem, dat kan worden geïntegreerd met het epd.

Functie-eisen

 • Ruime ervaring als bestuurder, bij voorkeur in de zorg, affiniteit met de ggz is een pre.
 • Functioneert met gemak in een organisatie met hoogopgeleide, betrokken zorgprofessionals.
 • Is in staat tot het agenderen van, voor de continuïteit van de zorg en de organisatie, relevante thema’s en problematiek op gemeentelijk en/of landelijk niveau.
 • Bedrijfsmatig sterk en stevig financieel onderlegd, in staat om inhoudelijke ambities te vertalen in bedrijfsmatige en financiële implicaties en randvoorwaarden.
 • Kennis van de aandachtsgebieden vastgoed (nieuwbouw), HR en ICT, kan sturing geven aan deze expertises, tevens bekend met de dynamiek van samenwerking met financiers, zorgverzekeraars en gemeenten.
 • Uitstekend record op het gebied van het sturing geven aan en in goede banen leiden van complexe transitie- en veranderprocessen en het initiëren en implementeren van innovatie.
 • Is een leider met visie, neemt mensen mee op de grote lijnen; coacht, motiveert en inspireert; creëert de hernieuwde verbinding waar de organisatie post corona behoefte aan heeft; stuurt op een betrokken en mensgerichte manier en benut optimaal de eigen verantwoordelijkheid en kwaliteiten van de medewerkers.
 • Ervaring in een complex krachtenveld, weet netwerkrelaties met ketenpartners binnen en buiten de provincie te bestendigen en uit te bouwen, bewaakt daarbij de belangen van GGZ Friesland.
 • Weet in een goede relatie met de medezeggenschapsorganen en specialistische staven deze stakeholders (vroegtijdig) te betrekken bij belangrijke trajecten en besluitvorming, met respect voor de belangen die zij vertegenwoordigen en hun wettelijke, statutaire en/of contractuele rechten.
 • Doorgrondt de specifieke Friese cultuur en sluit daarbij aan.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Daadkrachtig, overtuigend, besluitvaardig en hands on.
 • Duidelijk zichtbaar in alle lagen van de organisatie, laagdrempelig en benaderbaar, schakelt gemakkelijk tussen strategie en uitvoering.
 • Samenwerker en verbinder, coachend leider die delegeert en mensen in hun kracht zet.
 • Brede blik, ondernemend, resultaatgericht, gericht op leren, innoveren en vooruitgang.
 • Sympathieke en effectieve netwerker.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Wet normering topinkomens (WNT).

Procedure

De werving en selectie procedure wordt verzorgd en begeleidt door Suur & Company. Solliciteren kan via deze Link.

Sollicitanten met passende werkervaring zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant

Telefoonnummer: 0850 – 734 705

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deel deze vacature